Skylift
skylift.gr

α) Προσωπικά δεδομένα των πελατών μας.

·         Η SKYLIFT συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των πελατών της όπως ονοματεπώνυμα, πατρώνυμα, τηλέφωνα επικοινωνίας, email, διεύθυνση, ΑΔΤ, ΑΦΜ, παραγγελίες, τιμολόγια, αποδείξεις πληρωμής κλπ με σκοπό την ολοκλήρωση των παραγγελιών των πελατών μας.

·         Κατόπιν λεπτομερούς ενημέρωσης των πελατών μας για τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων, τους δίνουμε τη δυνατότητα να εγγραφούν στο Newsletter της SKYLIFT για να λαμβάνουν ενημερώσεις σχετικά με τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες, τις προσφορές και τις δράσεις της εταιρείας μας. 

Νομικές βάσεις για την ανωτέρω επεξεργασία είναι, είναι η εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων (GDPR άρθρο 6 παρ.1΄β), η ρητή και ελεύθερη συναίνεσή σας (GDPR άρθρο 6 παρ.1ά) και το έννομο συμφέρον της SKYLIFT (GDPR άρθρο 6 παρ.1΄στ).

β) Προσωπικά δεδομένα από τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών στην ιστοσελίδα μας.

Νομικές βάσεις για την ανωτέρω επεξεργασία είναι, είναι η εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων (GDPR άρθρο 6 παρ.1΄β), η ρητή και ελεύθερη συναίνεσή σας (GDPR άρθρο 6 παρ.1ά) και το έννομο συμφέρον της SKYLIFT (GDPR άρθρο 6 παρ.1΄στ).

γ) Προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η SKYLIFT για το προσωπικό.

Το προσωπικό της SKYLIFT, είναι άρτια εκπαιδευμένο και ενήμερο για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών αλλά και το επαγγελματικό απόρρητο. Υπάρχει πάντα συμβατική σχέση μεταξύ της SKYLIFT και των εργαζομένων  της, με τις απαραίτητες δεσμεύσεις εμπιστευτικότητας και λήψης των κατάλληλων οργανωτικών και τεχνικών μέτρων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών.

·         Όταν δημιουργηθεί μια νέα θέση εργασίας, η SKYLIFT συλλέγει βιογραφικά σημειώματα των υποψήφιων εργαζομένων.  Σε αυτό το στάδιο, η SKYLIFT συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων, όπως ονοματεπώνυμο, διαβατήριό/στοιχεία ταυτότητας, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση,  διεύθυνση, τηλέφωνο, email, βιογραφικό σημείωμα, πτυχία, πιστοποιήσεις, προϋπηρεσία, αιτούμενη θέση εργασίας, σημειώσεις συνέντευξης κλπ. Η SKYLIFT, διασφαλίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα του κάθε υποψηφίου διατηρούνται ακέραια και ασφαλή, μόνο για όσο χρόνο είναι απαραίτητο, προκειμένου να εξετάζονται σε μελλοντικές ευκαιρίες απασχόλησης.

 

·         Όταν η SKYLIFT αποφασίζει να προβεί σε πρόσληψη ενός υποψήφιου εργαζομένου, συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων,  όπως ονοματεπώνυμο, διαβατήριό/στοιχεία ταυτότητας, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση,  διεύθυνση, τηλέφωνο, email, βιογραφικό σημείωμα, , πτυχία, πιστοποιήσεις, προϋπηρεσία, θέση εργασίας, πιστοποιητικά υγείας, αναρρωτικές άδειες, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ ΑΜ ΙΚΑ, ΙΒΑΝ, σύμβαση εργασίας στοιχεία μισθοδοσίας, εκπαίδευσης, παρουσιολογίου, των εργαζομένων. Τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για τη διεκπεραίωση συμβατικών και νομικών υποχρεώσεων της SKYLIFT.

Νομικές βάσεις για την ανωτέρω επεξεργασία είναι η εκτέλεση νομικών μας υποχρεώσεων (πχ τη συμμόρφωση σε φορολογικές, ασφαλιστικές και εργατικές υποχρεώσεις που ορίζει ο νόμος) (GDPRάρθρο 6 παρ.1΄γ) και το έννομο συμφέρον της SKYLIFT (GDPR άρθρο 6 παρ.1΄στ).

δ) Προσωπικά δεδομένα των τρίτων συνεργατών/προμηθευτών μας.

·         Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα των συνεργατών/προμηθευτών μας (πχ, διαχειριστές ιστοσελίδας, λογιστές, νομικούς, τεχνικούς ασφαλείας  κλπ.) όπως ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΑΔΤ, ΑΜΚΑ, ΙΒΑΝ, BusinessCards, τιμολόγια, παραστατικά, συμβάσεις κλπ. Επίσης, διατηρούμε ιστορικό συναντήσεων, αρχείο  κατηγοριοποίησης, αξιολόγησης και εξέλιξης των συνεργατών/προμηθευτών μας, καθώς και τις αναφορές-audit report που μας υποβάλλουν. Τα στοιχεία αυτά μας είναι απαραίτητα προκειμένου να είμαστε σε θέση να επικοινωνούμε, να κατευθύνουμε και να εποπτεύουμε τους συνεργάτες  μας, αποβλέποντας πάντα στην άρτια συνεργασία μας και στην ικανοποίηση των πελατών μας.

Νομικές βάσεις για την ανωτέρω επεξεργασία είναι η εκτέλεση νομικών μας υποχρεώσεων (πχ τη συμμόρφωση σε φορολογικές, ασφαλιστικές και εργατικές υποχρεώσεις που ορίζει ο νόμος) (GDPR άρθρο 6 παρ.1΄γ) και το έννομο συμφέρον της SKYLIFT (GDPR άρθρο 6 παρ.1΄στ).

ε) Προσωπικά δεδομένα  από την βιντεοεπιτήρηση.

Οι κάμερες ασφαλείας και τα κλειστά κυκλώματα CCTV που διαθέτουμε, έχουν ως βασικό στόχο καταρχήν την αποτροπή εγκληματικών ενεργειών και εν συνεχεία την τήρηση των αρχείων που μας βοηθούν να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα, προκειμένου να έχουμε ολοκληρωμένη γνώση για τους κινδύνους από τους οποίους πρέπει να προστατεύουμε την ζωή και την περιουσία μας. Η SKYLIFT φροντίζει, ώστε τα σημεία εγκατάστασης των καμερών και ο τρόπος λήψης των δεδομένων προσδιορίζονται µε τέτοιο τρόπο, ώστε τα δεδομένα που συλλέγονται να µην είναι περισσότερα από όσα είναι απολύτως αναγκαία για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας και να µη θίγονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των πελατών. Επίσης, η  SKYLIFT φροντίζει να ενημερώνει τους πελάτες, πριν εισέλθουν στην εμβέλεια του συστήματος βιντεοεπιτήρησης, µε τρόπο εμφανή και κατανοητό (πινακίδα), ότι πρόκειται να εισέλθουν σε χώρο που βιντεοσκοπείται. Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης δε χρησιμοποιείται με σκοπό την επιτήρηση των εργαζομένων εντός των χώρων εργασίας, αλλά μόνο το χώρο  εισόδου-εξόδου, το χώρο στάθμευσης των αυτοκινήτων, το ταμείο, το χώρο αποθήκευσης εμπορευμάτων. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που προκύπτουν από τη χρήση μεθόδων ελέγχου και παρακολούθησης, δε θα χρησιμοποιηθούν εις βάρος των πελατών, εάν δεν έχουν  προηγουμένως ενημερωθεί για την εισαγωγή των µεθόδων ελέγχου και παρακολούθησης και για την χρήση των δεδομένων αυτών.

SkyLift_20.JPG
επόμενη σελίδα